Радио КБР 10.00 kab — 2017.10.13 10:30
— КъБ-м и хабзэхъумэхэу зи къалэн зыгъэзащ1эу хэк1уэдахэм я фэеплъ махуэм теухуауэ КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий республикэм щыпсэухэм захуигъэзащ.
-2005 гъэм октябрым и 13-м къэхъуа гузэвэгъуэм Хэкум папщ1э зи псэр зытахэм яхэтащ Лашынкъей жылагъуэм щыщ ц1ыхуипл1. (Дыщэк1 Мария – КъБ-м и ц1ыхубэ егъэджак1уэ).
— КъБ-м и Правительствэм и зэ1ущ1э дыгъуасэ зыхэтам щыхэплъахэщ узыншагъэр хъумэнымк1э 1энат1эм, спортым, щ1ыуэпсыр хъумэным, нэгъуэщ1хэми теухуа 1уэхугъуэхэм.
— Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ зэрыхъум хуэгъэза гъэлъэгъуэныгъэ Мэзкуу и къуэк1ып1э къэрал музейм пщэдей къыщызэ1уахынущ.
-КъБ-мрэ Осетие Ищхъэрэ республикэмрэ «Зэгъусэу догъэкъабзэ» жыхуи1э экологие 1уэхугъуэ пщэдей ирагъэк1уэк1ынущ.

Поделиться: