Радио КБР 10.00 kab — 2017.01.12 10:39
— КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий республикэм и Правительствэм и зэ1ущ1э убгъуа иригъэк1уэк1ащ.
— Урысей Прокуратурэр нобэ илъэс 295-рэ ирокъу. (Нэгъэц1у Заур — республикэ Прокуратурэм хабзэхъумэ органхэмрэ суд пристав 1энат1эхэмрэ уголовнэ-процессуальнэ к1элъыплъыныгъэ лэжьыгъэхэр къызэзыгъэпэщ и отделым и унафэщ1ым и къуэдзэ).
— Гъуазджэм епха е 2-нэ Урысей Ипщэ фестиваль мазэ дызыхуэк1уэм Адыгей республикэм щек1уэк1ынущ.
— «Курорт-Эльбрус» предприятием ц1ыхухэм хъыбар ярегъащ1э январым и 16-м, блыщхьэ дызыхуэк1уэ канат гъуэгухэмрэ трассэхэмрэ зэхуэщ1ауэ зэрыщытынур.

Поделиться: