Радио КБР 10.00 bal — 2018.01.17 10:37
— Быйыл Къырал эм республикалы инвестиция программала хайырланыллыкъдыла.
— «Мени закон башламчылыгъым» деген конкурс башланганды.
— Спортну юсюнден.
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: