Радио КБР 10.00 bal — 2017.12.22 10:15
— Мусукланы Алий «Кавказкабельни» келечилери бла тюбешгенди.
— Чочайланы Ахмат Внешэкномбанкны КъМ-да келечисине айырылгъанды.
— Жангы жылдан чеклени тийресинде жангы жангы жорукъла кийириледиле
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: