Радио КБР 10.00 bal — 2017.11.15 10:23
— Юрий Коков жамауат биригиулени оноучулары бла тюбешгенди.
— Бизни республика къырал бюджетден болушлукъ аллыкъды.
— КъМ-да миллет маданият араланы фестивалы боллукъду.
— Жер-жерледен билдириуле…..

Поделиться: