Радио КБР 10.00 bal — 2017.11.09 10:34
— КъМ-ны башчысы Нальчик шахарны жолларын жангыртыу бла байламлы кегнеш бардыргъанды.
— «Кавказсити»проект жашаугъа сингдириледи.
— Байсолтанланы Алимни атын жюрютген 19-чу школгъа ЯК- самолётну къайтарадыла.
— Жер-жерледен билдириуле…..

Поделиться: