Радио КБР 10.00 bal — 2017.11.08 10:37
— Юрий Коков Сбербанкны оноучусу бла тюбешгенди.
— Тау лыжа кезиу заманындан бир ай алгъа ачылгъанды.
— Жылны башындан бери от тюшген кезиуле азайгъандыла.
— Жер-жерледен билдириуле

Поделиться: