Радио КБР 10.00 bal — 2017.10.26 10:28
— КъМ-ны парламентинде жоллада къоркъуусузлукъну сюзгендиле.
— КъМ-р Къулийланы Къайсынны 100-жыллыгъына хазырланады
— Тамбла инсультха къажау битеудуния кюндю.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: