Радио КБР 10.00 bal — 2017.09.25 10:25
-Республиканы Башчысы Юрий Коков Къарачай-Черкесс эм Ингушетия республикала къуралгъанлы 25 жыл толуу бла байламлы къууумлагъа къатышханды.
— Север Осетия-Алания республиканы эмда аны ара шахары Владикавказны байрам кюню бла байламлы Юрий Коков Осетияны башчысы Вячеслав Битаровну алгъышлагъанды.
— Республиканы Башчысы Юрий Коков Ставрополь шахар къуралгъанлы 240 жыл толуууна эмда Ставрополь крайны кюнюне аталгъан къууанч къууумлагъа къатышханды.
-Къарачай-Черкесс республикада Айранны байрамы ётгенди.
-Спортдан билдириуле

Поделиться: