Радио КБР 10.00 bal — 2017.01.12 10:38
— Юрий Коков жангы жылда Правительствону биринчи жыйылыуун бардыргъанды.
— Минги тау куротну жетишимлерин Президент бардыргъан кенгешде белгилегендиле.
— Мария Кучина жангы жылны алтын майдал бла башлагъанды.
— Жер-жерледен билдириуле.

Поделиться: