Радио КБР 07.10 kab — 2018.01.12 8:57
— КъБ-рыр нэмыцэ зэрыпхъуак1уэхэм къызэры1эщ1агъэк1ыжрэ илъэс 75-рэ зэрыхъум теухуа фэеплъ зэхыхьэшхуэ Тэрч районым дыгъуасэ щызэхэтащ.(Къэбэрдокъуэ Барэсбий – Курп 1уащхьэм и деж щек1уэк1а зауэ гуащ1эр сабийуэ зи нэгу щ1эк1ахэм ящыщ).
— Ц1ыхум и хуитыныгъэхэр хъумэным зи нэ1э тет органым-Прокуратурэм и лэжьак1уэхэм нобэ я махуэшхуэщ.
КъБ-м гъатхэ губгъуэ лэжьыгъэхэм зыхуагъэхьэзыр.

Поделиться: