Радио КБР 07.10 kab — 2017.12.29 8:57
— УФ-мрэ КъБ-мрэ я къэрал дамыгъэ лъап1эхэр гъащ1эм и 1энат1э зэмыл1эужьыгъуэхэм зэф1эк1 щызи1эхэм дыгъуасэ яритыжащ КъБ-м и 1этащхьэ К1уэк1уэ Юрий.
— Сабий творчествэмк1э Академием и къудамэ Тэрч районым дыгъуасэ къыщызэ1уахащ.
— Илъэсыщ1э псейм иращ1эк1 гуф1эгъуэ зэхыхьэхэр Налшык дэт Профсоюзхэм я федерацэм мы махуэхэм щок1уэк1.(Балъкъэр Юрий – КъБ-м щ1ыхь зи1э и артист).
— Налшык Абхъазым и утым нобэрэ пщэдейрэ жармык1э щек1уэк1ынущ.

Поделиться: