Радио КБР 07.10 kab — 2017.12.22 9:04
-Нобэ ди къэралым щагъэлъап1э энергетикхэм я махуэр.
-«2025 гъэ пщ1ондэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым зегъэужьын» къэрал программэм хагъэхьэну инвестпроектхэр УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и 1уэхухэмк1э и министерствэм декабрым и 25-м къыхихынущ.
-Ди къэралым ис лъэпкъ ц1ык1ухэм я анэдэлъхубзэр сабийхэм зэраджыну щ1ык1эм теухуауэ иужь зэманым къек1уэк1 псалъэмакъ мыщхьэпэхэм игъэп1ейтейуэ КъБКъУ-м щ1эныгъэ-практикэ семинар дыгъуасэ щызэхэтащ. (Къардэн Мусэдин – семинарым и къызэгъэпэщак1уэхэм ящыщ).

Поделиться: