Радио КБР 07.10 kab — 2017.10.13 9:05
— КъБ-м и хабзэхъумэхэу зи къалэн зыгъэзащ1эу хэк1уэдахэм нобэ я фэеплъ махуэщ.
-«2019-25 гъэхэм туризмым зегъэужьын» федеральнэ программэм и концепцэ щ1эуэ зэхагъэувэ.
-Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ зэрыхъум хуэгъэза гъэлъэгъуэныгъэ Мэзкуу и къуэк1ып1э къэрал музейм октябрым и 14-м къыщызэ1уахынущ.
-КъБ-мрэ Осетие Ищхъэрэ республикэмрэ «Зэгъусэу догъэкъабзэ» жыхуи1э экологие 1уэхугъуэ ирагъэк1уэк1ынущ.
1уащхьэмахуэ бгы лыжэ курортым и трассэхэр нэхъ бгъуэ ящ1.

Поделиться: