Радио КБР 07.10 bal — 2018.06.08 9:02
— Эл мюлк университетни устазларына жангы юй ишленгенди.
— Жаз башында аскерге чакъырыу компания бошала барады.
— Маданият жашаудан
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: