Радио КБР 07.10 bal — 2017.12.29 8:56
— Юрий Коков къырал саугъала бергенди
— Орус география биригиуню жаш тёлю клубуну къууанчлы ачылыуу болгъанды.
— Спортну юсюнден
— Жер-жерледен билдириуле…

Поделиться: