Радио КБР 07.10 bal — 2017.10.13 9:03
— Александр Цыплухин«Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияны директоруну къуллугъуна салыннганды.
— Москвада «Къабарты бурун заманладан бюгюнлюкге» деген ат бла кёрмюч ачыллыкъды.
— Нальчикде «Кавказгъа мамырлыкъ-Нальчик -2017» деген конференция ётерикди.
— 2016-17-чи окъуу жылда бийик жетишимле болдургъан устазлагъа къырал саугъала берилгендиле.

Поделиться: