Радио КБР (07.07.2014: 18.10) kab
[audio: http://vestikbraudio.vestikbr.ru/2014-07-07/20140707_18_KAB.MP3] — Парламентым нобэ зэ1ущ1э щек1уэк1ыр къызы1уихащ егъэджэныгъэмрэ щ1эныгъэмк1эрэ комитетым и унафэщ1 Дадэ Муаед.
— КъБм гъуазджэмк1э и колледжым Къэбэрдокъуэ Муратрэ Лъафыщ Фатимэрэ концерт щатащ.
— Шэджэм ет1уанэ-Булунгу гъуэгур зырагъэзэхуэжащ.
— Налшык къалэ и администрацэмрэ къалэухуэ 1уэхущ1ап1эмрэ зэхуэс зэгъусу здрагъэк1уэк1ащ.
— Къ-Б-М и 1этащхьэ къэлэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Юрий я щхьэ 1уэхук1э ди жылагъуэм я1уощ1э.

Поделиться: