Радио КБР (05.03.2012: 07.10) bal
[audio: http://files.realmusic.ru/download/995798/radiokbr_news_-_radio_kbr_(05.03.2012__07.10)_bal.mp3] — Тюнене Президент айырыулагъа узакъ тау элледен бири,Къара суда да тири къатышхандыла (Бизни корреспондентибиз-Чочайланы Хадижат);
— Айрыула къалай ётгенине контроль этер муратда Россейни жамауат палатасыны келечилеринден энчи къауум ишлегенди(Олмезланы Расул-КъМ-ны жамауат палатасыны пресс-службасы);
— Тырныаууз шахарда кёп къатлы юйню къурулушу бардырылады!

Поделиться: