Радио КБР (21.10.2014: 18.10) kab
[audio: http://vestikbraudio.vestikbr.ru/2014-10-21/20141021_18_KAB.MP3] — «Прокуратурэм теухуа» законым зэхъуэк1ыныгъэхэр хэлъхьэныр нобэ УФ-м и къэрал Думэм къыщыхалъхьащ.
— 2015-16 гъэхэм «1уащхьэмахуэ-Безенги» курортым и ухуэныгъэм сом меларди 2-м нэс хухахынущ.
— «Къуажэдэс дохутыр» программэм хэтыну хуейхэм я дэфтэрхэр къы1ах.
— Кавказ Ищхъэрэм и кубокыр къэхьыным теухуауэ шыгъажэ к1ыхьымк1э япэ дунейпсо турнирым тек1уэныгъэр щызы1эрагъэхьащ КъБ-м щыщхэу Махуэ Ахьмэдрэ Къармэ Альбертрэ. (Махуэ Ахьмэд — Кавказ Ищхъэрэм и кубокыр къэхьыным теухуауэ шыгъажэ к1ыхьымк1э япэ дунейпсо турнирым тек1уэныгъэ къыщызыхьа шууей).

Поделиться: