Радио КБР (21.10.2014: 18.10) bal
[audio: http://vestikbr.ru/audio/2014-10-21/20141021_18_BAL.MP3] — Элбрус районда Уллу ата журт урушну ветеранларына бла сакъатлагъа реабилитация ара ачыллыкъды .
— Саулукъ сакълау министерствода «Земский доктор» деген къырал программагъа къатышыргъа сюйген жаш адамланы документлерин аладыла.
— 26-чы октябрьде битеу къыралда заман бир сагъат артха кёчюрюллюкдю.
— Эркин тутушуудан турнирде бизни жерлешлерибиз жетишимли болгъандыла.

Поделиться: